Algemene Voorwaarden Werken in de Kempen

A. ALGEMEEN

A1 TOEPASSELIJKHEID

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van werkenindekempen.nl B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 66178657,  en / of van Baangarant B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 66178630, h.o.d.n. ‘Werken in de Kempen Werkburo’), hierna gezamenlijk te noemen: ‘Werken in de Kempen’, in het kader van of in relatie tot de door Werken in de Kempen verleende dienstverlening, waaronder in ieder geval:

 • Het plaatsen of doen plaatsen van personeelsadvertenties, advertorials en aanverwante publicaties op of in de door Werken in de Kempen gebruikte media, waaronder haar vacaturesite (www.werkenindekempen.nl), haar social mediapagina’s op facebook, LinkedIn en Instagram, haar vacaturekranten, -rubrieken en magazines en haar vacaturerubrieken op radio- en televisiezenders;
 • Het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever werven en/of selecteren van personeel;
 • Het in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever uitzenden en/of detacheren en/of payrollen van personeel;
 • Het in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever voeren van mediacampagnes, daaronder begrepen social media campagnes, blog campagnes en video campagnes, al dan niet in het kader van employer branding;
 • De deelname van Opdrachtgever aan door Werken in de Kempen georganiseerde evenementen, zoals banenmarkten /-beurzen en Open Bedrijven Dagen;
 • Alle overige vormen van dienstverlening, hoe ook genaamd, door of namens Werken in de Kempen verricht. 

1.2       Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

1.3       Indien en voor zover een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4       Bij opdrachten van Opdrachtgever tot plaatsing van advertorials of personeelsadvertenties in door Werken in de Kempen geëxploiteerde vacaturekranten, vacaturerubrieken en magazines zijn de eventuele door de uitgever/drukker/verspreider gehanteerde algemene voorwaarden integraal van toepassing. Bedoelde algemene voorwaarden worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan de Opdrachtgever ter hand gesteld.

1.5       Indien en voor zover Werken in de Kempen bij de detachering en/of payrolling van personeel gebruik maakt van de diensten van samenwerkende partners, waaronder in ieder geval PRO Payroll en/of PRO Backoffice Services en/of PRO HRM BV, gevestigd te Eindhoven, dan zijn de door deze samenwerkende partners gehanteerde algemene voorwaarden (waaronder in ieder geval de ‘Algemene Voorwaarden PRO BV en PRO HRM BV’) integraal van toepassing. Bedoelde algemene voorwaarden worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan Opdrachtgever ter hand gesteld.

A2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

2.1       Alle door de Werken in de Kempen gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Werken in de Kempen behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Overeenkomsten komen pas tot stand doordat Werken in de Kempen een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever verzendt, een schriftelijke overeenkomst ondertekent of doordat Werken in de Kempen met de feitelijke uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

2.2       Alle door Werken in de Kempen in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie over haar dienstverlening (zoals prijzen, aantallen, afmetingen, oplagen, omvang en/of kwaliteit) wordt naar beste weten verstrekt en is dus niet bindend. De in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst genoemde informatie is leidend. 

2.3       Wanneer door Werken in de Kempen geen opdrachtbevestiging is verzonden en er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan geldt de factuur van Werken in de Kempen rechtens mede als opdrachtbevestiging. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde gegevens dan zal hij dat binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Werken in de Kempen kenbaar maken.

2.4       Wanneer Opdrachtgever direct of indirect namens een ander bedrijf of instelling optreedt, staat Opdrachtgever jegens Werken in de Kempen in voor de nakoming van de overeenkomst door deze achterliggende adverteerder.

2.5       Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes/aanbiedingen van Werken in de Kempen een maximale geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte/aanbieding. Alle in offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten opgenomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

A3 ANNULERING

3.1       Werken in de Kempen heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.

3.2       Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is Werken in de Kempen enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever. 

3.3       Annulering door Opdrachtgever van een opdracht tot plaatsing op de vacaturesite of in de door Werken in de Kempen ingezette media is op zichzelf mogelijk, maar de Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke creditering respectievelijk gehele of gedeeltelijke restitutie van de aan Werken in de Kempen toekomende vergoedingen.

A4 OVERMACHT

4.1       Indien en voor zover Werken in de Kempen door overmacht verhinderd is om de Overeenkomst uit te voeren, dan heeft Werken in de Kempen het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel om de Overeenkomst voor zover betrekking hebbend op de uitvoering op te zeggen en eenzijdig te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Werken in de Kempen verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

4.2       Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Werken in de Kempen ingeschakelde derden (waaronder begrepen uitgeverijen, drukkerijen en verspreidingsdiensten) en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie- en/of internetvoorzieningen.

A5 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

5.1       De aansprakelijkheid van de Werken in de Kempen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan Werken in de Kempen. 

5.2       Werken in de Kempen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3       Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van personeelsadvertenties in kranten, krantenrubrieken, tijdschriften en magazines dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na publicatie schriftelijk aan Werken in de Kempen ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

5.4       Indien een personeelsadvertentie niet conform de gemaakte afspraken door Werken in de Kempen is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever – ter keuze van Werken in de Kempen– slechts aanspraak maken op herplaatsing van de personeelsadvertentie of een vermindering van de overeengekomen prijs indien en voor zover de personeelsadvertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden.

5.5       Werken in de Kempen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een vacature of voor een verkeerde respons op een vacature. Evenzeer is Werken in de Kempen niet verantwoordelijk voor de opkomst, respons en/of opvang en afwikkeling van bezoekers tijdens banenbeurzen, banenmarkten, open bedrijven dagen en andere door haar georganiseerde evenementen, Evenmin kan ontbreken van opkomst / respons of een verkeerde opkomst / respons voor Opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan Werken in de Kempen toekomende vergoedingen niet of niet volledig te betalen.

5.6       Werken in de Kempen is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens Open Bedrijven Dagen, banenbeurzen en andere door haar georganiseerde evenementen. Voor de volledige organisatie binnen de bedrijfsgrenzen, en eventueel daarbuiten in geval van organisatie van bijkomende activiteiten op initiatief van het bedrijf, dient de Opdrachtgever zich ten allen tijde voldoende te verzekeren, door ofwel een bijzondere verzekering af te sluiten ofwel een bevestiging te kunnen voorleggen dat de organisatie gedekt is door de bestaande bedrijfsverzekering.

A6 FACTURATIE & BETALING

6.1       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert Werken in de Kempen het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Werken in de Kempen digitaal per e-mail factureert.

6.2       Opdrachtgever is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Werken in de Kempen te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

6.3       Het staat Werken in de Kempen vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

6.4       Werken in de Kempen is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen en kosten of garanties ten aanzien van betalingen te vragen, indien daartoe naar het oordeel van Werken in de Kempen aanleiding bestaat. Werken in de Kempen is in dat geval tevens gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

6.5       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is Werken in de Kempen vanaf de 15e dag na factuurdatum gerechtigd de geldende wettelijke rente in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Tevens is Werken in de Kempen bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd om buitengerechtelijke kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,00.

6.6       Ingeval van niet tijdige betaling behoudt Werken in de Kempen zich tevens het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende Opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.

A7 PRIVACY

7.1       Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die via de mail aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van eigen concrete, bestaande en passende vacatures. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen.

7.2       Werken in de Kempen kan en hoeft niet te garanderen dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. Werken in de Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal Werken in de Kempen op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids-, uitzend- of detacherings-) overeenkomst tussen of met Opdrachtgever en een sollicitant.

7.3       Behoudens indien en voor zover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag Opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met mediapublicatie openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden: a. te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie b. al dan niet methodisch of systematisch geordend te verzamelen.

7.4       Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in deze paragraaf A7 en met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie (waaronder in ieder geval de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Opdrachtgever zal Werken in de Kempen volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel of van enige wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.

7.5       Werken in de Kempen verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en voor nieuws- en informatieverstrekking aan de desbetreffende personen over ontwikkelingen in de dienstverlening. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kunnen zij dit schriftelijk of per e-mail aan Werken in de Kempen doorgeven.

7.6       Indien en voor zover het door of namens Opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: a. Opdrachtgever handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Werken in de Kempen als verwerker; b. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking door Werken in de Kempen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden c. Werken in de Kempen zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Opdrachtgever of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening; d. Werken in de Kempen zal indien en voor zover vereist passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

7.7       Werken in de Kempen garandeert, dat vertrouwelijke gegevens die Opdrachtgever bij de aanmaak van zijn account heeft ingevoerd en die geen onderdeel van de openbare vacaturetekst zijn, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

7.8       Meer informatie over de Privacy is gepubliceerd op onze website; ga naar: https://werkenindekempen.nl/privacyverklaring

7.9       De waarborging van privacyrechten van eventuele door Werken in de Kempen in opdracht van de Opdrachtgever gefotografeerde en/of gequote werknemers berust volledig bij de Opdrachtgever. Werken in de Kempen kan hier onmogelijk controle op uitoefenen.

A8 (INTELLECTUELE) EIGENDOM

8.1       Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder auteursrecht en databankrechten, op de vacaturesite, eventuele app’s en alle andere door Werken in de Kempen ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij Werken in de Kempen of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

8.2       Indien en voor zover de dienstverlening van Werken in de Kempen eruit bestaat om de Opdrachtgever door gebruik van de software van Werken in de Kempen of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf personeelsadvertenties te plaatsen op haar vacaturesite, dan verleent Werken in de Kempen aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om personeelsadvertenties te plaatsen, te heractiveren (herplaatsen), te wijzigen, te verlengen of te verwijderen respectievelijk om sollicitaties in te zien.

B. PLAATSING VAN PERSONEELSADVERTENTIES & ADVERTORIALS

B1 PLAATSING OP DE VACATURESITE

9.1       Wanneer Opdrachtgever gebruik wil maken van de onlinedienstverlening van Werken in de Kempen, dan dient hij daartoe eerst, op de vacaturesite van Werken in de Kempen, een klantaccount aan te maken, vervolgens één of meer vacaturecredits aan te schaffen en tot slot zelf de vacatureplaatsing(-en) te doen, alvorens Werken in de Kempen de vacature(s) online kan plaatsen en een aanvang kan maken met haar onlinedienstverlening. Wanneer de opdracht aan Werken in de Kempen er tevens uit bestaat om voor en ten behoeve van Opdrachtgever het klantaccount aan te maken en/of de feitelijke vacatureplaatsing te doen, dan is Werken in de Kempen gerechtigd om (naast de kosten van de vacaturecredit tegen het actuele, op werkenindekempen.nl gepubliceerde tarief) tevens handlingskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen (eveneens tegen het actuele, op werkenindekempen.nl gepubliceerde tarief).

9.2       In het kader van haar onlinedienstverlening hanteert Werken in de Kempen een systeem van vacaturecredits. Vacaturecredits kunnen slechts worden gebruikt voor het plaatsen of herplaatsen (heractiveren) van vacatures. Voor het verlengen van vacatures gelden aparte (goedkopere) verlengingscredits.  Eenmaal aangeschafte vacature- en verlengingscredits kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden aangewend ter betaling van de kosten van de andere vormen van dienstverlening van Werken in de Kempen. Alle credits zijn Opdrachtgever-gebonden en zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van Werken in de Kempen niet overdraagbaar.

9.3       Aangeschafte vacaturecredits zijn in principe onbeperkt geldig. Wel behoudt Werken in de Kempen zich het recht voor om aan Opdrachtgever, die gedurende een periode van 24 kalendermaanden na aanschafdatum geen enkel gebruik van de credits heeft gemaakt, een termijn van 12 kalendermaanden te stellen waarbinnen de credits moeten zijn opgebruikt, alvorens een algemene tariefverhoging ook voor deze bestaande credits door te voeren.

9.4       Per vacaturecredit mag slechts één vacature geplaatst of herplaatst worden. Het noemen c.q. samenvoegen van meerdere functietitels in één vacatureplaatsing is niet toegestaan.

Een geplaatste vacature blijft dertig (30) achtereenvolgende kalenderdagen online op de vacaturesite van Werken in de Kempen. Indien de plaatsing van een vacature vóór afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat de vacature is ingevuld), dan vervalt daarmee automatisch de desbetreffende credit, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

9.5       Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen en onder voorbehoud van eventuele in de toekomst door Werken in de Kempen doorgevoerde trajectaanpassingen, geeft een credit vacaturetegoed in principe -ten aanzien van één bepaalde vacature- recht op (het gebruik van) de navolgende standaardtrajectonderdelen:

 • online publicatie op werkenindekempen.nl (30 aaneengesloten kalenderdagen)
 • online simultaan-publicatie op Indeed.nl
 • eenmalige opname van de vacature in de eigen wekelijkse mailing van Werken in de Kempen naar werkzoekenden, die zich hebben in geschreven voor ontvangst van de zogeheten ‘vacatureservice’.

9.6       Indien Opdrachtgever met Werken in de Kempen tevens (door-)plaatsing op social media met Werken in de Kempen is overeengekomen, dan bepaalt Werken in de Kempen het precieze moment van doorplaatsing op basis van de door Werken in de Kempen in het kader van social mediaplaatsing bijgehouden planning. Opdrachtgever heeft geen enkele zeggenschap over het moment van doorplaatsing en/of over de wijze van doorplaatsing.

9.7       Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het juist invoeren en controleren van de (tekst en opmaak van de) personeelsadvertentie, ook al doet Werken in de Kempen vóór iedere onlineplaatsing een marginale controle op taalfouten en andere direct in het oog springende onvolkomenheden.

9.8       In het kader van haar onlinedienstverlening streeft Werken in de Kempen ernaar, dat haar vacaturesite zoveel mogelijk beschikbaar zal zijn voor bezoekers. Werken in de Kempen garandeert evenwel niet, dat haar vacaturesite te allen tijde, ononderbroken en volledig voor eenieder beschikbaar zal zijn.

Werken in de Kempen behoudt zich het recht voor:

 • om haar vacaturesite onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan
 • om onaangekondigd onderdelen van haar site aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
 • Werken in de Kempen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van haar vacaturesite en/of van eventuele vacaturesite(s) van derden waarop Werken in de Kempen eventueel doorplaatst, ongeacht de oorzaak daarvan. Werken in de Kempen garandeert niet dat haar vacaturesite vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

9.9       Werken in de Kempen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van personeelsadvertenties. Voor iedere personeelsadvertentie staat Opdrachtgever zelf ervoor in, dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of jegens Werken in de Kempen. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat de geplaatste personeelsadvertentie:

 • voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;
 • juist, volledig en actueel is;
 • (indien en voor zover het een personeelsadvertentie van een intermediair betreft) daadwerkelijk een bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft;
 • geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden;
 • geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van Werken in de Kempen of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens Werken in de Kempen of derden

9.10     Opdrachtgever zal Werken in de Kempen volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in artikel 9.9 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Werken in de Kempen verder alle schade, boetes en kosten vergoeden waarmee Werken in de Kempen in verband daarmee geconfronteerd wordt. Tevens behoudt Werken in de Kempen zich het recht voor om plaatsing van personeelsadvertenties te weigeren dan wel om de inhoud of vormgeving ervan naar eigen goeddunken te wijzigen dan wel de personeelsadvertentie volledig te verwijderen wanneer Opdrachtgever de bepalingen in artikel 9.9 niet of niet volledig of niet juist naleeft.

9.11     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is Werken in de Kempen niet verantwoordelijk voor de (afhandeling van) de via haar site binnengekomen sollicitaties en andere reacties van kandidaten. Het is aan Opdrachtgever om zelf alle binnengekomen reacties binnen redelijke termijn af te handelen, deze op te volgen, eventuele gesprekken met kandidaten aan te gaan, eventuele afwijzingsbrieven naar sollicitanten te sturen, enz.

9.12     Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen op de vacaturesite van Werken in de Kempen, zoals informatie ten behoeve van informatie over het gedrag van gebruikers op de vacaturesite en niet publieke gegevens zoals IP-adressen.

9.13     Om het bereik van de op haar vacaturesite geplaatste personeelsadvertenties te maximaliseren, is Werken in de Kempen bevoegd en gerechtigd om personeelsadvertenties door te plaatsen naar (vacature-) sites van derden binnen haar partnernetwerk en/of door te plaatsen op haar social media pagina’s. Werken in de Kempen kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van haar partnernetwerk en de door haar gehanteerde media wijzigen. Personeelsadvertenties geplaatst op de vacaturesite van Werken in de Kempen kunnen tevens vindbaar zijn in zoekmachines en via Google Adwords. De Opdrachtgever heeft geen recht om bepaalde personeelsadvertenties hiervan uit te sluiten.

9.14     Werken in de Kempen heeft het recht om een eerder aanvaarde plaatsingsopdracht schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen wanneer zij het gebruik van het mediakanaal of publicatiemiddel waarop de overeenkomst betrekking, heeft beëindigd voordat de opdracht feitelijk is uitgevoerd.

9.15     Bij een doorlopende vacatureplaatsing is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Werken in de Kempen niet toegestaan om de functietitel/functiebenaming tussentijds te wijzigen. Wel is het toegestaan om de naam van de vestigingsplaats te wijzigen, evenals andere onderdelen van de vacatureplaatsing, mits het karakter van de functie niet verandert en passend is bij de oorspronkelijke functietitel/functiebenaming. Binnen de looptijd van een doorlopende vacatureplaatsing kan de vacature op ieder gewenst moment door de Opdrachtgever offline worden gehaald en vervolgens weer online worden gezet. Blijvende of tijdelijke offline plaatsing heeft geen opschortende werking ten opzichte van de einddatum en geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op enigerlei restitutie van de aan de doorlopende vacatureplaatsing verbonden kosten.

9.16     Door het plaatsen op de vacaturesite van Werken in de Kempen of het anderszins beschikbaar stellen van personeelsadvertenties, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen aan Werken in de Kempen, verleent Opdrachtgever aan Werken in de Kempen een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, zoals het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op haar vacaturesite of in haar vacaturekrant respectievelijk in het kader van haar overige dienstverlening. Werken in de Kempen zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.

B2 PLAATSING IN KRANTEN, TIJDSHRIFTEN EN MAGAZINES

Let op: voor het magazine "Het mooiste werk van de regio" zijn andere voorwaarden van toepassing, zie verderop in deze pagina.

10.1     Plaatsing van een personeelsadvertentie of advertorial in een door Werken in de Kempen (al dan niet in samenwerking met derden) uitgegeven krant, magazine of tijdschrift -daaronder begrepen plaatsing in een rubriek die daarvan onderdeel vormt-  is slechts mogelijk tegen aanschaf van een deelname-/combipakket, tegen de daarvoor geldende tarieven, behorende bij de mogelijke formaten zoals gepubliceerd op de vacaturesite van Werken in de Kempen.

10.2     Tenzij anders overeengekomen, bevat ieder deelname-/combipakket ten minste één vacaturecredit (zoals bedoeld onder B1). Wanneer Opdrachtgever in het kader van de aanschaf van een deelname-/combipakket méér dan één vacature online wil plaatsen, dan dient hij evenzovele vacaturecredits extra aan te schaffen. Ook op de in een deelname-/combipakket inbegrepen vacaturecredit zijn de hierboven onder B1 neergelegde bepalingen onverkort van toepassing.

10.3     Vacaturecredits die Opdrachtgever eerder heeft aangeschaft, kunnen niet worden gebruikt of ingezet ter (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een deelname-/combipakket.

10.4     Wanneer -na aanschaf van een deelname-/combipakket- de plaatsing van de vacature op de vacaturesite eerder plaatsvindt dan de verspreidingsdatum van de krant, het tijdschrift of het magazine en wanneer vervolgens de vacature al is ingevuld op het moment dat de krant, het magazine of het tijdschrift wordt verspreid, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige restitutie van de aan het deelname-/combipakket verbonden kosten.

10.5     De door of namens Werken in de Kempen genoemde oplages van kranten, tijdschriften of magazines zijn geschatte oplages, gebaseerd op de informatie die zij daarover van de uitgever heeft ontvangen. Indien en voor zover de uitgever wijzigingen ten aanzien van de oplages doorvoert, dan kan Opdrachtgever jegens Werken in de Kempen geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de kosten van het door de Opdrachtgever aangeschafte deelname-/combipakket.

10.6     Opdrachtgever zal aan Werken in de Kempen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Daaronder valt mede: tijdige, volledige en juiste aanlevering van de (tekst van de) personeelsadvertentie(s) en/of bedrijfsgegevens (inclusief bedrijfslogo in eps-formaat). Opdrachtgever neemt daarbij de door Werken in de Kempen gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen/deadlines voor aanlevering in acht.

10.7     Indien Opdrachtgever een personeelsadvertentie of advertorial niet plaatsingsgereed aanlevert, is Werken in de Kempen naar keuze gerechtigd: a. om zelf de personeelsadvertentie c.q. de advertorial aan te passen en gereed voor plaatsing te maken; b. om de personeelsadvertentie c.q. de advertorial terug te sturen naar Opdrachtgever en deze aldus de mogelijkheid te geven om zelf het advertentiemateriaal tijdig aan te passen. c. (indien mogelijk) om de personeelsadvertentie c.q. de advertorial door te schuiven naar de daaropvolgende editie.
Ingeval personeelsadvertenties of advertorials niet plaatsingsgereed zijn aangeleverd, is Werken in de Kempen jegens Opdrachtgever niet gehouden tot tijdige plaatsing in de eerstkomende editie, onverminderd het recht van Werken in de Kempen om de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.8     Werken in de Kempen streeft naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden personeelsadvertenties en advertorials, maar garandeert geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij publicatie rekening houden met de mogelijkheid van (kleur-) afwijkingen. Werken in de Kempen aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.

10.9     Voor plaatsingen in vacaturekranten, tijdschriften of magazines geldt altijd een deadline voor de aanlevering van materiaal. Tenzij anders vermeld op de website van Werken in de Kempen, geldt als algemene deadline voor aanlevering van materiaal altijd een termijn van ten minste 8 werkdagen voorafgaand aan de verspreidingsdatum.

10.10    Bij plaatsing in vacaturekranten, vacaturerubrieken of magazines dient de Opdrachtgever  een bedrijfslogo in EPS-formaat aan Werken in de Kempen ter beschikking te stellen. Wanneer de Opdrachtgever niet over een logo in EPS-formaat beschikt, dan volstaat in de meeste gevallen ook een bedrijfslogo in jpeg- of png- formaat van meer dan 500 pixels breedte en hoogte.

B3 PLAATSING IN MAGAZINE “HET MOOISTE WERK VAN DE REGIO”

10.11 Binnen elke editie van het magazine geldt dat het aantal beschikbare plekken per product beperkt is en vol = vol. Aankoop van een magazineplaatsing geschiedt daarom altijd en zonder uitzondering op basis van beschikbaarheid. Opdrachtgever kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een plek in het magazine wanneer alle plekken van het bewuste product in die editie uitverkocht zijn. De overeenkomst tot deelname aan het magazine is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Werken in de Kempen.

10.12 Werken in de Kempen streeft ernaar om elke binnengekomen bestelling voor plaatsing in het magazine binnen 2 werkdagen te bevestigen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een plaatsing heeft besteld en daar na 2 werkdagen nog geen bevestiging op heeft gehad, draagt Opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid om contact te zoeken met Werken in de Kempen om te controleren of de bestelling goed is doorgekomen. Alléén dan kan Werken in de Kempen de plek nog reserveren indien deze nog beschikbaar is. Werken in de Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent bestellingen die door Werken in de Kempen niet ontvangen zijn.

10.13 Plaatsing van een vacatureadvertentie of branded content in een door Werken in de Kempen (al dan niet in samenwerking met derden) uitgegeven magazine -daaronder begrepen plaatsing in een rubriek die daarvan onderdeel vormt- is slechts mogelijk tegen aanschaf van een deelname-/combipakket, tegen de daarvoor geldende tarieven, behorende bij de mogelijke formaten zoals gepubliceerd op de vacaturesite van Werken in de Kempen.

10.14 Tenzij anders overeengekomen, bevat ieder deelname-/combipakket van ten minste één volledige pagina ten minste één online vacatureplaatsing (zoals bedoeld onder B1). Wanneer Opdrachtgever in het kader van de aanschaf van een deelname-/combipakket méér dan één vacature online wil plaatsen, dan dient hij evenzovele online vacatureplaatsingen extra aan te schaffen. Ook op de in een deelname-/combipakket inbegrepen online vacatureplaatsing zijn de hierboven onder B1 neergelegde bepalingen onverkort van toepassing. De vacaturecredits behorende bij editie 1 van het magazine, worden toegekend op 15-11-2019. Hiervan kan in onderling overleg tussen Werken in de Kempen en Opdrachtgever worden afgeweken indien plaatsing op een eerder tijdstip gewenst is, op voorwaarde dat de vacature online staat ten tijde van de verschijningsdatum van het magazine.

10.15 Online vacatureplaatsingen die Opdrachtgever eerder heeft aangeschaft, kunnen niet worden gebruikt of ingezet ter (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een deelname-/combipakket.

10.16 Wanneer -na aanschaf van een deelname-/combipakket- de plaatsing van de vacature op de vacaturesite eerder plaatsvindt dan de verspreidingsdatum van het magazine en wanneer vervolgens de vacature al is ingevuld op het moment dat het magazine wordt verspreid, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige restitutie van de aan het deelname-/combipakket verbonden kosten.

10.17 De door of namens Werken in de Kempen genoemde oplages van magazines zijn geschatte oplages, gebaseerd op de informatie die zij daarover van de verspreider heeft ontvangen. Indien en voor zover de verspreider wijzigingen ten aanzien van de oplages doorvoert, dan kan Opdrachtgever jegens Werken in de Kempen geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de kosten van het door de Opdrachtgever aangeschafte deelname-/combipakket.

10.18 Opdrachtgever zal aan Werken in de Kempen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Daaronder valt mede: tijdige, volledige en juiste aanlevering van bedrijfsgegevens (inclusief, indien van toepassing, bedrijfslogo in eps-formaat) alsook tijdige medewerking aan de totstandkoming van de tekst en fotografie (indien van toepassing). Opdrachtgever neemt daarbij de door Werken in de Kempen gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen/deadlines voor aanlevering in acht.

10.19 Indien Opdrachtgever niet tijdig medewerking verleent aan de totstandkoming van het aangekochte product, is Werken in de Kempen naar keuze gerechtigd: a. om zelf de vacatureadvertentie of de branded content of de rubriekplaatsing aan te passen en gereed voor plaatsing te maken; b. (indien mogelijk) om de vacatureadvertentie of de branded content of de rubriekplaatsing door te schuiven naar een volgende editie.

Indien Opdrachtgever niet tijdig medewerking verleent aan de totstandkoming van het aangekochte product, is Werken in de Kempen jegens Opdrachtgever niet gehouden tot tijdige plaatsing in de eerstkomende editie, onverminderd het recht van Werken in de Kempen om de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.20 Werken in de Kempen streeft naar een zo goed mogelijke weergave van de vacatureadvertenties en branded content, maar garandeert geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij publicatie rekening houden met de mogelijkheid van (kleur-) afwijkingen. Werken in de Kempen aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.

10.21 Voor plaatsingen in het magazine geldt altijd een deadline voor de aanlevering van materiaal. Voor editie 1, november 2019, geldt 16 oktober 2019 als aanleverdeadline voor materiaal.

10.22 Bij plaatsing in het magazine dient de Opdrachtgever in sommige gevallen een bedrijfslogo in EPS-formaat aan Werken in de Kempen ter beschikking te stellen. Wanneer de Opdrachtgever niet over een logo in EPS-formaat beschikt, dan volstaat in de meeste gevallen ook een bedrijfslogo in jpeg- of png- formaat van meer dan 500 pixels breedte en hoogte. Werken in de Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de beeldkwaliteit die het aangeleverde logo heeft in het eindproduct.

10.23 Werken in de Kempen biedt in het magazine diverse vormen van adverteren aan, maar staat niet garant voor daarmee behaalde resultaten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, resultaten m.b.t. werving van sollicitanten of vergroting van de naamsbekendheid van het bedrijf. Werken in de Kempen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende resultaten m.b.t. een magazineplaatsing. Hetzelfde geldt voor een social media campagne die is aangekocht als aanvulling op een magazineplaatsing. Hier kan eveneens geen cijfer m.b.t. het bereik voor gegarandeerd worden.

10.24 Het aanleveren van kant-en-klare ontwerpen en / of teksten door Opdrachtgever is niet mogelijk bij een plaatsing in het magazine “Het mooiste werk van de regio”. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Vacatureadvertentie in het magazine

10.25 Voor een aangekochte vacatureadvertentie in het magazine geldt dat er per vacatureadvertentie één vacature vermeld mag worden.

10.26 De vacatureadvertentie wordt vormgegeven aan de hand van het stramien dat in de informatiefolder en op de website te zien is. Om de kwaliteit door het hele magazine consistent te houden en alle deelnemende bedrijven gelijkwaardig te behandelen, is het niet mogelijk om af te wijken van het stramien, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het volgende valt: de wijze van toepassing van de visual, de indeling van de pagina, de mate waarin de huisstijl van het bedrijf naar voren komt en het te gebruiken aantal woorden.

10.27 Het aanleveren van een kant-en-klare advertentie door Opdrachtgever is niet mogelijk bij een vacatureadvertentie in het magazine “Het mooiste werk van de regio”. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Tekstschrijver voor branded content in het magazine

10.28 Bij een branded content pagina of spread is een tekstschrijver inbegrepen. Hieronder valt het volgende:

10.29 Tekstschrijver komt 1 uur langs bij bedrijf van Opdrachtgever, dit betreft 1 locatie. Gedurende dat uur wordt het thema besproken dat Werken in de Kempen vooraf met Opdrachtgever heeft afgestemd.

10.30 Indien Opdrachtgever op meerdere locaties en / of gedurende meer dan 1 uur gebruik wil maken van de tekstschrijver, dan is dit mogelijk tegen een meerprijs €50,- per uur, op basis van de beschikbaarheid van de tekstschrijver.

10.31 Tekstschrijver wordt geïnstrueerd door Werken in de Kempen aan de hand van het conceptvoorstel dat Werken in de Kempen in overleg met Opdrachtgever is overeengekomen. Dat heeft tot gevolg dat het langduriger of op meerdere locaties inzetten van de tekstschrijver, niet automatisch betekent dat er meer tekst in de branded content pagina komt.

Tekstontwikkeling voor overige magazineplaatsingen

10.32 Bij afname van een vacatureadvertentie of een plek in de employer branding rubriek of de productenrubriek, komt er geen tekstschrijver op locatie bij het bedrijf. In deze gevallen geschiedt de tekstontwikkeling door Werken in de Kempen of een gelieerde tekstschrijver telefonisch dan wel via e-mail.

Fotograaf voor magazineplaatsing

10.33 Bij branded content, een vacatureadvertentie en een employer branding plaatsing is de komst van een fotograaf op de locatie inbegrepen. Hieronder valt het volgende:

10.34 Fotograaf komt maximaal 2 uur langs bij bedrijf van Opdrachtgever, dit betreft 1 locatie. Gedurende dat uur wordt de foto gemaakt die Werken in de Kempen nodig heeft om het eindproduct te maken dat vooraf met Opdrachtgever is afgestemd. Indien noodzakelijk, kan de fotograaf naar eigen inzicht beslissen of er meerdere variaties van de foto gemaakt moeten worden teneinde de vormgevers meer creatieve ruimte te geven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit tijdsblok gebruikt wordt voor foto’s op eigen verzoek van Opdrachtgever. Het kan derhalve ook voorkomen dat de fotograaf minder dan twee uur nodig heeft om de foto te maken en dus ook minder lang op de locatie aanwezig is. Vanwege de resultaatgerichte aard van dit deelproduct, kan Opdrachtgever in dat geval geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de aankoopsom.

10.35 Indien Opdrachtgever op meerdere locaties en / of gedurende meer dan 2 uur gebruik wil maken van de fotograaf, dan is dit mogelijk tegen een meerprijs in overleg met Werken in de Kempen, op basis van de beschikbaarheid van de fotograaf. Ook in deze extra tijd of op de extra locatie is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze gelegenheid gebruikt wordt voor foto’s op eigen verzoek van Opdrachtgever.

10.36 Fotograaf wordt geïnstrueerd door Werken in de Kempen aan de hand van het conceptvoorstel dat Werken in de Kempen in overleg met Opdrachtgever is overeengekomen. Dat heeft tot gevolg dat het langduriger of op meerdere locaties inzetten van de fotograaf, niet automatisch betekent dat er meer foto’s in de branded content pagina of advertentie of employer branding rubriek komen.

Plaatsing in de productenrubriek in het magazine

10.37 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van een productfoto van hoogwaardige kwaliteit, die er aansprekend / uitnodigend uitziet en de verbeelding prikkelt, en waarin het product duidelijk naar voren komt. Indien deze foto niet beschikbaar is, dient Opdrachtgever hiervoor zelf een fotograaf te regelen. Werken in de Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de beeldkwaliteit die de aangeleverde foto heeft in het eindproduct.

10.38 Productfoto’s met logo’s, beeldmerken of watermerken erop worden door Werken in de Kempen niet geaccepteerd, tenzij het logo of beeldmerk dermate onderdeel uitmaakt van het product zelf, dat vertoning ervan niet redelijkerwijs kan worden voorkomen.

10.39 Om het voor alle deelnemers eerlijk te houden, geldt er een maximum van 1 plaats in de productenrubriek per opdrachtgever, waarin maximaal 1 product per opdrachtgever wordt vermeld.

10.40 De productenrubriek is een gezamenlijke spread die gedeeld wordt met maximaal vijf andere opdrachtgevers. Derhalve dient rekening te worden gehouden met een beperkte ruimte voor tekst, die door Werken in de Kempen wordt bepaald. Van deze hoeveelheid ruimte kan niet worden afgeweken.

10.41 Er is in de productenrubriek geen gelegenheid tot inbreng van de eigen huisstijl van Opdrachtgever.

Plaatsing in de employer branding rubriek in het magazine

10.42 De tekstontwikkeling in de employer branding rubriek is erop geënt om werknemers te laten vertellen hoe het is om bij Opdrachtgever te werken. Er is in deze rubriek geen ruimte om andere onderwerpen te vermelden.

10.43 Om het voor alle deelnemers eerlijk te houden, geldt er een maximum van 1 plaats in de employer branding rubriek per opdrachtgever, waarin maximaal 1 werknemer per opdrachtgever wordt geïnterviewd en vermeld.

10.44 De employer branding rubriek is een gezamenlijke spread die gedeeld wordt met maximaal vijf andere opdrachtgevers. Derhalve dient rekening te worden gehouden met een beperkte ruimte voor tekst, die door Werken in de Kempen wordt bepaald. Van deze hoeveelheid ruimte kan niet worden afgeweken.

10.45 Er is in de employer branding rubriek geen gelegenheid tot inbreng van de eigen huisstijl van Opdrachtgever (hoewel de huisstijl wel subtiel mag terugkomen in de begeleidende foto, bijvoorbeeld door de werknemer een uniform te laten dragen).

C. WERVING EN SELECTIE

11.1     Bij werving en/of selectie kan de dienstverlening van Werken in de Kempen gericht zijn op detachering van de kandidaat maar ook op rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij de Opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de ter zake met de Opdrachtgever gemaakte afspraken.

11.2     In beide gevallen zal Werken in de Kempen zich inspannen tijdig een geschikte kandidaat voor de Opdrachtgever te vinden, die voor de Opdrachtgever gaat werken. Tenzij anders overeengekomen, beslist Opdrachtgever zelf of een door Werken in de Kempen voorgedragen kandidaat op detacheringsbasis wordt ingezet of dat deze door Opdrachtgever zelf in dienst genomen wordt.

11.3     Leiden de wervings- en selectie-inspanningen van Werken in de Kempen tot een arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de kandidaat, dan betaalt Opdrachtgever een eenmalige vergoeding (fee) in de vorm van een percentage van het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld. De hoogte van het toepasselijke percentage is neergelegd in de door Werken in de Kempen verzonden offerte en/of opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst. Indien voormelde stukken ontbreken, dan geldt een standaardtarief van 17% van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld.

11.4     Het voor werving en selectie geldende tarief op basis van 40 werkuren per week wordt door Werken in de Kempen in alle gevallen berekend, niet alleen als de medewerker fulltime bij Opdrachtgever aan de slag gaat maar ook als er slechts sprake is van een parttime dienstverband.

11.5     Bij werving & selectie gaat Werken in de Kempen actief voor Opdrachtgever op zoek naar een geschikte medewerker. Verschil met detachering is, dat de nieuwe werknemer in dit geval direct bij Opdrachtgever in dienst zal komen. Opdrachtgever betaalt in dit geval dus enkel de fee voor het werven en selecteren van de juiste kandidaat. De fee zal gefactureerd worden op de dag van indiensttreding van de betreffende nieuwe medewerker. Wanneer Werken in de Kempen er niet in slaagt om een geschikte kandidaat te vinden, dan is Opdrachtgever geen fee of andere kosten aan Werken in de Kempen verschuldigd. Opdrachtgever betaalt de overeengekomen fee alleen indien en zodra een door Werken in de Kempen aangedragen kandidaat als nieuwe medewerker bij Opdrachtgever aan de slag gaat. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de fee 14 dagen na factuurdatum.

11.6     Op verzoek van Opdrachtgever kan Werken in de Kempen bijzondere wervingsactiviteiten inzetten. De kosten van deze bijzondere wervingsactiviteiten worden aan Opdrachtgever doorbelast. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vallen onder deze bijzondere wervingsactiviteiten in ieder geval: assessments, Google Adwords-campagnes en promoted posts op Facebook, Instagram of LinkedIn. De eventuele kosten voor deze bijzondere activiteiten zullen wel altijd vooraf in overleg aan Opdrachtgever worden voorgelegd.

11.7     Een opdracht tot werving en selectie is per direct opzegbaar. Indien en voor zover een door Werken in de Kempen tijdens de looptijd van de wervingsopdracht aangedragen kandidaat binnen een periode van 60 dagen na aanname van de wervingsopdracht bij Opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van Werken in de Kempen bij Opdrachtgever aan de slag te zijn gegaan. In dat geval is Werken in de Kempen alsnog gerechtigd om de overeengekomen fee als bedoeld in artikel 13.3 aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

D. DETACHERING EN PAYROLLING

D1 DETACHERING

12.1     Wanneer Werken in de Kempen aan Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt, dan geschiedt dat steeds op detacheringsbasis. Bij detachering wordt een medewerker (na een door Werken in de Kempen uitgevoerd wervings- en selectietraject) door Werken in de Kempen op contractbasis ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Daarbij wordt de duur van de opdracht, het aantal uren en de functie vooraf schriftelijk tussen Werken in de Kempen en Opdrachtgever vastgelegd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, wordt detachering in de eerste 78 weken (fase A) altijd met uitsluiting van loondoorbetaling ingezet. Bij geen werk of bij disfunctioneren kan in dat geval de opdracht ten alle tijde door Opdrachtgever zonder bijkomende kosten eenzijdig beëindigd worden.

12.2     Tussen de medewerker en Werken in de Kempen bestaat een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker door Werken in de Kempen aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De medewerker is dus formeel in dienst van Werken in de Kempen dan wel de payrollorganisatie waarvan Werken in de Kempen zich bedient. Het feit dat de medewerker werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd impliceert, dat de met Opdrachtgever overeengekomen einddatum van de detachering niet automatisch betekent, dat ook de overeenkomst tussen de medewerker en Werken in de Kempen (dan wel de payrollorganisatie waarvan Werken in de Kempen zich bedient) daarmee beëindigd zou zijn.

12.3     De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerker zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten.

12.4     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is het voor Opdrachtgever bij een opdracht tot detachering voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’) niet mogelijk om deze tussentijds te beëindigen.

12.5     Bij detachering is het tarief voor de werving en selectie inbegrepen in het door Opdrachtgever verschuldigde uurtarief. Wil Werken in de Kempen haar investeringen in werving, selectie en binding van medewerkers kunnen terugverdienen, dan is nodig dat de medewerker vervolgens ook daadwerkelijk gedurende een bepaalde periode bij Opdrachtgever kan worden gedetacheerd. Er geldt daarom bij detachering voor onbepaalde tijd een minimale detacheringstermijn van 1040 gewerkte uren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Deze minimale detacheringstermijn van 1040 gewerkte uren is altijd van toepassing en het is voor Opdrachtgever pas na een inleenperiode van 1040 uur mogelijk om een gedetacheerde medewerker kosteloos een contract (hoe ook genaamd) binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever aan te bieden. Eerdere overname is slechts mogelijk tegen bijkomende vergoeding van de door Werken in de Kempen wegens vervroegde indiensttreding toekomende restfee, waarbij het aantal reeds gewerkte uren in mindering wordt gebracht op de standaard vergoeding die geldt voor de dienst werving en selectie (zie hierboven onder C).

12.6     Wanneer Opdrachtgever voornemens is om zelf een arbeidsverhouding met de gedetacheerde medewerker aan te gaan, dan is Opdrachtgever verplicht dit voornemen tijdig en schriftelijk aan Werken in de Kempen kenbaar te maken alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven. Opdrachtgever is bekend met of wordt geacht bekend te zijn met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.

12.7     Werken in de Kempen is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van Opdrachtgever. Werken in de Kempen mag erop vertrouwen dat Opdrachtgever daar waar nodig haar medewerking verleent. De leiding over en het toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de medewerker ligt bij Opdrachtgever. Werken in de Kempen heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht en is uit dien hoofde dus nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk. Uitsluitend en alleen Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werk en de werkomstandigheden.

12.8     Opdrachtgever wordt geacht een medewerker van Werken in de Kempen net zo goed te instrueren, te begeleiden en te behandelen als eigen werknemers van Opdrachtgever. Conform het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet geldt Opdrachtgever als werkgever van alle aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is Opdrachtgever aansprakelijk als zich schade voordoet. Werken in de Kempen is dus nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van bedrijfsongevallen en dergelijke.

12.9     Indien Werken in de Kempen met Opdrachtgever een opdracht tot detachering is overeengekomen, dan geschiedt dat op basis van de in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst neergelegde tarieven. Indien en voor zover een offerte c.q. opdrachtbevestiging c.q. schriftelijke overeenkomst ontbreekt, dan geldt bij detachering -in het kader van de berekening van de aan Werken in de Kempen toekomende marge- een vermenigvuldigingsfactor van 2,3 keer het bruto uurloon ten aanzien de door de medewerker gewerkte uren.

12.10    De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden vastgesteld met inachtneming van de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Op grond van deze CAO heeft iedere medewerker in beginsel recht op dezelfde beloning (waaronder in ieder geval begrepen: salaris, loonsverhogingen, eventuele adv-dagen, toeslagen en onkostenvergoedingen) als de eigen medewerkers van Opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Om de juiste beloning te kunnen vaststellen, is Werken in de Kempen afhankelijk van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie over de functie, de toepasselijke beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de detachering tijdens de detacheringsopdracht kunnen stijgen (bijvoorbeeld door loonsverhogingen, cao-wijzigingen, wijzigingen in premies of een stijging van de uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim en dergelijke), behoudt Werken in de Kempen zich het recht voor om ook tijdens de opdracht tariefwijzigingen door te voeren.

12.11    Een detacheringsopdracht kan door opzegging worden beëindigd, mits deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Voor opzegging van de detacheringsopdracht geldt een opzegtermijn van 30 werkdagen. Daarnaast kan een detacheringsopdracht per direct worden beëindigd als de wederpartij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld bij faillissement). Verder eindigt de detacheringsopdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen Werken in de Kempen en de betrokken medewerker (bijvoorbeeld omdat de medewerker elders bij een derde een baan vindt).

D2 PAYROLLING

13.1     Onder ‘payrolling’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: detachering (zoals omschreven onder D) zonder voorafgaand wervings- en selectietraject (als bedoeld onder C). Opdrachtgever doet bij payrolling zelf de werving en selectie en draagt zelf de te payrollen medewerker aan Werken in de Kempen aan.

13.2     Verder verloopt de verloning op dezelfde wijze als bij een medewerker die op detacheringsbasis door Werken in de Kempen aan Opdrachtgever is aangebracht, met dien verstande dat het bij payrolling voor Opdrachtgever ten alle tijde mogelijk om deze zelf in dienst te nemen. Opdrachtgever is derhalve niet verplicht (in tegenstelling tot detachering) om de medewerker een minimaal aantal uren bij Werken in de Kempen als formele werkgever in dienst te laten zijn en er geldt geen opzegtermijn.

E. OPEN BEDRIJVEN DAG, BANENBEURS EN ANDERE EVENEMENTEN

14.1      Elke inschrijving tot deelname aan een door Werken in de Kempen georganiseerd evenement, daaronder begrepen banenbeurzen en open bedrijven dagen, staat uitsluitend ter beoordeling van Werken in de Kempen. Zonder opgaaf van redenen kan Werken in de Kempen een inschrijving tot deelname weigeren of aan de deelname voorwaarden verbinden.

14.2      De overeenkomst tot deelname aan een evenement is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Werken in de Kempen.

14.3      Zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Werken in de Kempen is het recht op deelname aan het evenement en/of enig ander recht uit de deelname-overeenkomst niet overdraagbaar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

14.4      Voor de door haar georganiseerde evenementen geldt, dat Werken in de Kempen zich naar eigen goeddunken met alle haar ten dienste staande middelen zal inspannen om het desbetreffende evenement in zijn algemeenheid zo goed mogelijk te promoten binnen de regio waarin het evenement wordt gehouden en daarbij iedere deelnemende Opdrachtgever zoveel mogelijk evenredig mee te nemen in de communicatie.

14.5      Werken in de Kempen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een bepaald evenement eenzijdig te annuleren tot 14 dagen voor het begin van het evenement, zonder dat Werken in de Kempen jegens de deelnemende Opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien mogelijk wordt door Werken in de Kempen een passend alternatief aan Opdrachtgever aangeboden. Als de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van dit alternatief, ontvangt deze de kosten van het deelnamepakket (indien en voor zover reeds betaald) retour binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van het alternatief.

14.6      De overeenkomst tot deelname aan een evenement verplicht de Opdrachtgever tot afname van ten minste één van de door Werken in de Kempen in het kader van het evenement aangeboden deelnamepakketten. Indien de deelnemende Opdrachtgever geen of geen tijdige keuze maakt uit de aangeboden deelnamepakketten, dan is Werken in de Kempen in ieder geval gerechtigd om aan de Opdrachtgever de prijs van het kleinste deelnamepakket in rekening te brengen.

14.7      De kosten van het deelnamepakket worden in géén geval gerestitueerd indien de Opdrachtgever wenst af te zien van deelname (in welk stadium en om welke reden dan ook, zelfs indien de reden daarvan gelegen is in een overmachtssituatie). In dat geval zal alsnog het volledige deelnamepakket gefactureerd en betaald moeten worden. De deelname kan niet verschoven worden naar volgende edities van het evenement of naar een ander soort evenement.

14.8      Overtreding van deadlines kan tot gevolg hebben, dat de advertentie of advertorial niet tijdig geplaatst kan worden; in dat geval kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs van het deelnamepakket.

14.9      Indien en voor zover het plaatsen van een advertentie of advertorial in een krant en/of magazine onderdeel vormt van het deelnamepakket, dan kan de opmaak daarvan door de klant uitbesteed worden aan Werken in de Kempen. Bij uitbesteding van de opmaak aan Werken in de Kempen geldt er echter slechts één inhoudelijke correctieronde met betrekking tot fotografie, tekst en opmaak. Indien en voor zover er op verzoek van de Opdrachtgever meerdere correctierondes nodig zijn, dan is Werken in de Kempen gerechtigd om daarvoor een bijkomende vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van een uurtarief van € 100,00 (exclusief BTW).

14.10    Indien en voor zover het plaatsen van een advertentie of advertorial in een krant en/of magazine onderdeel vormt van het deelnamepakket en de Opdrachtgever het schrijven van de tekst heeft uitbesteed aan Werken in de Kempen, dan zal de tekstschrijver van Werken in de Kempen telefonisch contact met de Opdrachtgever opnemen voor het maken van een bezoekafspraak. Deze bezoekafspraak heeft een gelimiteerde tijdsduur, afhankelijk van de grootte van het gekozen deelnamepakket. Bij een advertorial van een kwart pagina is dit maximaal 20 minuten, bij een advertorial van een halve pagina is dit maximaal 40 minuten en bij een advertorial van een hele pagina is dit maximaal 60 minuten. Aan het inzetten van de tekstschrijver van Werken in de Kempen zijn bijkomende kosten door de Opdrachtgever verschuldigd, waaronder een vast bedrag voor het schrijven en opmaken van de advertorial, alsmede reiskosten op basis van € 0,21 per gereden kilometer. Bij overschrijding van de gelimiteerde tijdsduur is Werken in de Kempen gerechtigd om een bijkomende vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van een uurtarief van € 100,00 (exclusief BTW).

 14.11    Indien en voor zover het plaatsen van een advertentie of advertorial in een krant en/of magazine onderdeel vormt van het deelnamepakket en de Opdrachtgever het maken van foto’s heeft uitbesteed aan Werken in de Kempen, dan zal deze fotograaf telefonisch contact opnemen met het bedrijf voor een bezoekafspraak. Deze bezoekafspraak heeft een gelimiteerde tijdsduur, afhankelijk van de grootte van het gekozen deelnamepakket. Aan het inzetten van de fotograaf van Werken in de Kempen zijn bijkomende kosten door de Opdrachtgever verschuldigd, waaronder een vast bedrag voor het maken en bewerken van de foto(‘s) alsmede reiskosten op basis van € 0,21 per gereden kilometer. Bij overschrijding van de gelimiteerde tijdsduur is Werken in de Kempen gerechtigd om een bijkomende vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van een uurtarief van € 100,00 (exclusief BTW).

 14.12    Zowel de door de Opdrachtgever afgenomen tekst (als bedoeld in art. 15.10) als de door hem afgenomen fotografie (als bedoeld in artikel 15.11) is door de Opdrachtgever vrij te gebruiken voor eventuele andere doeleinden mits deze niet voor de verschijningsdata van de betreffende media worden ingezet.

 14.13    De deelnemende Opdrachtgever dient afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van schade welke die zij bij deelname aan het evenement zou kunnen lijden en/of veroorzaken. Deelname aan het evenement, alsmede de invulling en eigen organisatie daarvan, geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemende Opdrachtgever. De deelnemende Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van de deelnemende Opdrachtgever zelf en/of derden (zoals bezoekers en personeel). De deelnemende Opdrachtgever vrijwaart Werken in de Kempen voor aansprakelijkheid voor schade van derden als gevolg van een aan de deelnemende Opdrachtgever toe te rekenen handelen of nalaten in het kader van het evenement.

 14.14    Zowel het logo / beeldmerk als de benaming van de door Werken in de Kempen georganiseerde evenementen, daaronder begrepen de ‘Werken in de Kempen Banenbeurs’ en de ‘Werken in de Kempen Open Bedrijven Dag’ zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende Opdrachtgever dit logo / beeldmerk en/of deze benaming uitsluitend tijdens en binnen het kader van het evenement op de voorgeschreven wijzen mag gebruiken.

 14.15    Bijzondere bepalingen Open Bedrijven Dagen en aanverwante evenementen:

 • Bij deelname aan de Open Bedrijven Dag stelt de deelnemende Opdrachtgever zijn bedrijf of instelling geheel of gedeeltelijk open voor bezoekers tijdens de door Werken in de Kempen vastgestelde openingsuren, gedurende welke openingstijd ten minste één natuurlijke persoon namens de Opdrachtgever ter plaatse aanwezig dient te zijn voor opvang en ontvangst van werkzoekenden en andere bezoekers.
 • Werken in de Kempen is niet verantwoordelijk voor de aankleding, marketing en promotie van het bedrijf op de locatie van de individuele deelnemende Opdrachtgever. Deelnemende Opdrachtgevers dienen hiervoor zelf zorg te dragen. 
 • De deelnemende Opdrachtgever aanvaardt, dat Werken in de Kempen haar naam en logo/beeldmerk op de dag van het evenement op gepaste wijze vrij kan profileren, ook op de locatie van de deelnemende Opdrachtgever.
 • De deelnemende Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en voor de verwijdering en/of teruggave na het evenement van de door Werken in de Kempen voor de duur van het evenement ter beschikking gestelde materialen en/of reclame-uitingen.

14.16    Bijzondere bepalingen Banenbeurzen en aanverwante evenementen:

 • Bij deelname aan een door Werken in de Kempen georganiseerde Banenbeurs zorgt de deelnemende Opdrachtgever voor bemensing van de hem toegewezen beursplek met statafel tijdens de door Werken in de Kempen vastgestelde openingsuren, gedurende welke openingstijd altijd ten minste één natuurlijke persoon namens de Opdrachtgever ter plaatse aanwezig dient te zijn voor het te woord staan van kandidaten / werkzoekenden.
 • De deelnemende Opdrachtgever heeft recht op één beursplek. De precieze grootte en gebruiksmogelijkheden van de beursplek worden vooraf door Werken in de Kempen bepaald en met de Opdrachtgever afgestemd. Werken in de Kempen stelt in het kader van deze beursplek maximaal één statafel met 2 zitkrukken ter beschikking voor de duur van de banenbeurs. De kosten daarvan zijn in de prijs van het deelnamepakket inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 • Wanneer een Opdrachtgever met meerdere daaronder ressorterende rechtspersonen en/of zelfstandige ondernemingen aan de Banenbeurs wil deelnemen, dan is dat toegestaan, op voorwaarde dat voor iedere deelnemende rechtspersoon / onderneming een separaat deelnamepakket bij Werken in de Kempen wordt afgenomen.
 • Alle tijdens de banenbeurs door de deelnemende Opdrachtgever genoten consumpties zijn voor eigen rekening van de Opdrachtgever, met uitzondering van de consumpties die Werken in de Kempen tijdens de beurs zelf aan de beursdeelnemers ter beschikking heeft gesteld.
 • Werken in de Kempen streeft ernaar om de beurslocatie te voorzien van voldoende centrale elektriciteits- en wifi-aansluitingen. Wanneer de deelnemende Opdrachtgever daarvan gebruik wenst te maken, dient hij dat tijdig, ten minste één week voorafgaand aan de beursdatum, schriftelijk aan Werken in de Kempen kenbaar te maken.
 • Werken in de Kempen is niet aansprakelijk voor eventuele uitval of andere tekortkomingen in de stroomvoorziening en/of wifi-/internetverbinding.

14.17    Tenzij in deze paragraaf E anders is bepaald, zijn de bepalingen van paragraaf B2 integraal van toepassing op personeelsadvertenties en advertorials die in het kader van een evenement in een krant, tijdschrift of magazine worden geplaatst.

F. DIVERSEN

15.1      Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Werken in de Kempen aangepast worden. De actuele versie van de algemene voorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website https://werkenindekempen.nl.

15.2     Alle eventuele geschillen die uit de met Werken in de Kempen gesloten Overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.

15.3     Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Werken in de Kempen en Opdrachtgever, alsook op de overige door Werken in de Kempen in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2019 werkenindekempen.nl bv – alle rechten voorbehouden