Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten (hoe ook genaamd) welke aangeboden worden door werkenindekempen.nl en / of haar samenwerkende businesspartners, waaronder De Persgroep Nederland in het kader van de gezamenlijke regionale vacaturekrant 'Wijwerkenindekempen.nl'.

 

• De factuur geldt tevens als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan werkenindekempen.nl.

• De betalingstermijn staat vast op 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, van rechtswege in verzuim en zal er een vertragingsrente van één procent per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Daarnaast zal de opdrachtgever aan werkenindekempen.nl de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn, conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,00. Ingeval van niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen. 

• werkenindekempen.nl verplicht zich om de overeengekomen diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen, te verrichten. 

• Eén "plaatsingstegoed" is geldig voor het plaatsen van één vacature.

• De "plaatsingsduur" gaat in vanaf het moment dat de vacature zichtbaar wordt gemaakt door werkenindekempen.nl.

• Aangekocht plaatsingstegoed is in beginsel onbeperkt geldig. Wel behoudt werkenindekempen.nl zich het recht voor om een opdrachtgever, die gedurende een periode van 24 kalendermaanden na aanschafdatum geen enkel gebruik van het plaatsingstegoed heeft gemaakt, een termijn van 12 kalendermaanden te stellen waarbinnen het tegoed moet zijn opgebruikt, alvorens een algemene tariefverhoging ook voor dit plaatsingstegoed door te voeren.

• Bij een doorlopende vacatureplaatsing is het zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring niet toegestaan om de functiebenaming tussentijds te wijzigen. Binnen de looptijd van een doorlopende vacature kan de vacature op ieder gewenst moment door de opdrachtgever offline worden gehaald en vervolgens weer online worden gezet. Offline plaatsing heeft geen opschortende werking ten opzichte van de einddatum.

• Wanneer -na aanschaf van een combipakket- de plaatsing van de vacature op de vacaturesite eerder plaatsvindt dan de plaatsing in de vacaturekrant en de vacature kan worden ingevuld vóórdat de vacaturekrant verschijnt, dan kan de opdrachtgever daaraan geen aanspraken (zoals bijvoorbeeld een recht op gedeeltelijke terugbetaling) ontlenen. 

• Werkenindekempen.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een vacature of voor een verkeerde respons op een vacature. Evenmin kan ontbreken van respons of een verkeerde respons voor opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan werkenindekempen.nl toekomende plaatsingskosten / -tegoeden niet of niet volledig te betalen.

• De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van werkenindekempen.nl is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.

• Uitsluitend en alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een vacature of advertentie. werkenindekempen.nl behoudt zich het recht voor om vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden of die kwetsend kunnen zijn, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. werkenindekempen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van vacatures of advertenties.

• Werkenindekempen.nl behoudt zich het recht voor om vacatures of advertenties zonder opgaaf van reden te weigeren of blijvend of tijdelijk offline te halen.

• Werkenindekempen.nl garandeert dat vertrouwelijke gegevens die de opdrachtgever bij de aanmaak van zijn account heeft ingevoerd en die geen onderdeel van de openbare vacaturetekst zijn, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

• Werkenindekempen.nl behoudt zich het recht voor om haar tarieven periodiek te verhogen. 

• Werkenindekempen.nl factureert alle onder "Tarieven" genoemde bedragen in één keer, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtnemer is overeengekomen.

• Op de rechtsverhouding tussen werkenindekempen.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

2018 werkenindekempen.nl bv – alle rechten voorbehouden