Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Werken in de Kempen


A. ALGEMEEN

A1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van werkenindekempen.nl B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 66178657, h.o.d.n. Werken in de Kempen Media Buro en Werken in de Kempen Merk Buro) en/of Baangarant B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 66178630, h.o.d.n. ‘Werken in de Kempen Werkburo’), hierna gezamenlijk te noemen: ‘Werken in de Kempen’, in het kader van of in relatie tot de door Werken in de Kempen verleende dienstverlening, waaronder in ieder geval: - het plaatsen of doen plaatsen van personeelsadvertenties, advertorials en aanverwante publicaties op of in de door Werken in de Kempen gebruikte media, waaronder haar vacaturesite ‘werkenindekempen.nl’, haar social mediapagina’s op facebook, LinkedIn en Instagram, haar vacaturekrant ‘Werken in de Kempen Vacaturekrant’ (in samenwerking met Uitgeverij De Persgroep), haar vacaturerubrieken op radio- en televisiezenders; - het in opdracht en voor rekening van opdrachtgever werven en/of selecteren van personeel; - het in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever uitzenden en/of detacheren en/of payrollen van personeel - het in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever voeren van mediacampagnes, al dan niet in het kader van employer branding - de deelname van opdrachtgever aan door Werken in de Kempen georganiseerde evenementen, waaronder banenmarkten/-beurzen & Open Bedrijven Dagen - aanverwante en/of overige vormen van dienstverlening, door of namens Werken in de Kempen verricht

1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden zijn niet van toepassing; de toepasselijkheid daarvan wordt door de Werken in de Kempen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.3 Indien en voor zover een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Indien nodig treden Werken in de Kempen en Opdrachtgever in overleg ter vervanging van de nietige bepaling(en).

1.4 Bij opdrachten van Opdrachtgever tot plaatsing van advertorials of personeelsadvertenties in de door Werken in de Kempen in samenwerking met derden uitgegeven vacaturekrant ‘Werken in de Kempen Vacaturekrant’ (waaronder in ieder geval Uitgeverij De Persgroep) zijn de door deze samenwerkende partner gehanteerde algemene voorwaarden (waaronder in ieder geval de ‘Algemene Advertentievoorwaarden De Persgroep Nederland BV’) integraal van toepassing. Bedoelde Algemene Advertentievoorwaarden staan gepubliceerd op het Internet en worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan Opdrachtgever ter hand gesteld. 


1.5 Indien en voor zover Werken in de Kempen bij de detachering en/of payrolling van personeel gebruik maakt van de diensten van derden, waaronder in ieder geval PRO Payroll en/of PRO Backoffice Services en/of PRO HRM BV, gevestigd te Eindhoven, dan zijn de door deze samenwerkende partners gehanteerde algemene voorwaarden (waaronder in ieder geval de ‘Algemene Voorwaarden PRO BV en PRO HRM BV’) integraal van toepassing. Bedoelde Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op het Internet en worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan Opdrachtgever ter hand gesteld.


A2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

2.1 Alle door de Werken in de Kempen gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Werken in de Kempen behoudt zich het recht voor een opdracht van Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. Overeenkomsten komen pas tot stand doordat Werken in de Kempen een schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt, een schriftelijke overeenkomst ondertekent of doordat Werken in de Kempen met de feitelijke uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

2.2 Alle door Werken in de Kempen in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie over haar dienstverlening, zoals prijzen, aantallen, afmetingen, oplagen, omvang en/of kwaliteit, wordt naar beste weten verstrekt en is dus niet bindend. De in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst genoemde informatie is leidend.

2.3 Wanneer door Werken in de Kempen geen opdrachtbevestiging is verzonden en er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan geldt de factuur van Werken in de Kempen rechtens mede als opdrachtbevestiging. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde gegevens dan zal hij dat binnen vijf werkdagen aan Werken in de Kempen kenbaar maken.

2.4 Wanneer Opdrachtgever direct of indirect namens een ander bedrijf of instelling optreedt, staat Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de overeenkomst door deze achterliggende adverteerder.

2.5 Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes/aanbiedingen van Werken in de Kempen een maximale geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte/aanbieding.

2.6 Alle in offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten opgenomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

A3 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

3.1 Alle eventuele geschillen die uit de met Werken in de Kempen gesloten Overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.
3.2 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Werken in de Kempen en Opdrachtgever, alsook op de overige door Werken in de Kempen in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.A4 ANNULERING

4.1 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.

4.2 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is Werken in de Kempen enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.

4.3 Annulering door Opdrachtgever van een opdracht tot plaatsing op de vacaturesite of vacaturekrant is op zichzelf mogelijk, maar dit leidt niet tot enigerlei verplichting van Werken in de Kempen om reeds betaalde kosten te restitueren respectievelijk dit laat het recht van Werken in de Kempen om de overeengekomen kosten te factureren onverlet.A5 OVERMACHT

5.1 In geval Werken in de Kempen door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Werken in de Kempen het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de Overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering op te zeggen en eenzijdig te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Werken in de Kempen verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

5.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Werken in de Kempen ingeschakelde derden (waaronder begrepen uitgeverijen, drukkerijen en bezorgdiensten) en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie- en/of internetvoorzieningen.


A6 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

6.1 De aansprakelijkheid van de Werken in de Kempen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan Werken in de Kempen.

6.2 Werken in de Kempen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van personeelsadvertenties in de vacaturekrant dienen binnen veertien (14) dagen na publicatie schriftelijk aan Werken in de Kempen ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

6.4 Indien een personeelsadvertentie niet conform de gemaakte afspraken door Werken in de Kempen is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever – ter keuze van Werken in de Kempen– slechts aanspraak maken op herplaatsing van de personeelsadvertentie of een vermindering van de overeengekomen prijs indien en voor zover de personeelsadvertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden.

6.5 Werken in de Kempen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een vacature of voor een verkeerde respons op een vacature. Evenmin kan ontbreken van respons of een verkeerde respons voor Opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan Werken in de Kempen toekomende kosten niet of niet volledig te betalen.


A7 FACTURATIE & BETALING

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert Werken in de Kempen het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever gaat akkoord met digitale facturatie door de Werken in de Kempen per e-mail.

7.2 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum aan Werken in de Kempen te betalen, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten. 

7.3 Het staat Werken in de Kempen vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

7.4 Werken in de Kempen is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen te vragen, indien daar naar het oordeel van Werken in de Kempen aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. Werken in de Kempen is in dat geval tevens gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is Werken in de Kempen vanaf de 15e dag na factuurdatum gerechtigd de geldende wettelijke rente in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Tevens is Werken in de Kempen bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd om buitengerechtelijke kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,00.

7.6 Ingeval van niet tijdige betaling behoudt Werken in de Kempen zich tevens het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.

7.7 De facturatie van kosten, verbonden aan de door de Opdrachtgever bij Werken in de Kempen aangeschafte combipakketten geschiedt (mede namens Werken in de Kempen) door haar partner Uitgeverij De Persgroep.


A8 PRIVACY

8.1 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die via de mail aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van eigen concrete, bestaande en passende vacatures. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen.

8.2 Werken in de Kempen kan en hoeft niet te garanderen dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. Werken in de Kempen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal Werken in de Kempen op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids-, uitzend- of detacherings-) overeenkomst tussen of met opdrachtgever en een sollicitant. 

8.3 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag Opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met de Media openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden: a. te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie b. al dan niet methodisch of systematisch geordend te verzamelen.

8.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel en met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie (waaronder in ieder geval de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Opdrachtgever zal Werken in de Kempen volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel of van enige wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.

8.5 Werken in de Kempen verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en voor nieuws- en informatieverstrekking aan de desbetreffende personen over ontwikkelingen in de dienstverlening. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kunnen zij dit schriftelijk of per e-mail aan Werken in de Kempen doorgeven.

8.6 Voor zover het door of namens Opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: a. Opdrachtgever handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Werken in de Kempen als verwerker; b. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking door Werken in de Kempen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden c. Werken in de Kempen zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Opdrachtgever of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening; d. Werken in de Kempen zal indien en voor zover vereist passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

8.7 Werken in de Kempen garandeert, dat vertrouwelijke gegevens die Opdrachtgever bij de aanmaak van zijn account heeft ingevoerd en die geen onderdeel van de openbare vacaturetekst zijn, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

8.8 Voor meer informatie over de Privacy binnen onze website verwijzen wij eenieder graag naar https://werkenindekempen.nl/privacyverklaring

8.9 De privacyrechten van de gefotografeerde en gequote werknemers op al onze producten ligt volledig in handen van het bedrijf. Werken in de Kempen kan hier onmogelijk controle op uitoefenen.


A9 (INTELLECTUELE) EIGENDOM

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder auteursrecht en databankrechten, op de vacaturesite, eventuele app ’s en alle andere door Werken in de Kempen ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij Werken in de Kempen of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

9.2 Indien en voor zover de dienstverlening van Werken in de Kempen eruit bestaat om Opdrachtgever door gebruik van de software van Werken in de Kempen of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf personeelsadvertenties te plaatsen op haar vacaturesite, dan verleent Werken in de Kempen aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om personeelsadvertenties te plaatsen, te heractiveren (herplaatsen), te wijzigen, te verlengen of te verwijderen respectievelijk om sollicitaties in te zien.B. PLAATSING VAN PERSONEELSADVERTENTIES

B1 VACATUREPLAATSING OP DE VACATURESITE

10.1 Wanneer Opdrachtgever gebruik wil maken van de onlinedienstverlening van Werken in de Kempen, dan dient hij daartoe eerst zelf op de vacaturesite van Werken in de Kempen een klantaccount aan te maken en vervolgens een of meer vacaturecredits aan te schaffen, alvorens Werken in de Kempen de vacature(s) online kan en zal plaatsen en een aanvang kan en zal maken met de haar onlinedienstverlening. Wanneer de opdracht aan Werken in de Kempen er tevens uit bestaat om voor en ten behoeve van Opdrachtgever het klantaccount aan te maken en de feitelijke vacatureplaatsing te doen, dan is Werken in de Kempen gerechtigd om (naast de kosten van de vacaturecredit tegen het actuele, op werkenindekempen.nl gepubliceerde tarief) tevens handlingskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen (eveneens tegen het actuele, op werkenindekempen.nl gepubliceerde tarief).

10.2 Het staat Werken in de Kempen vrij om een systeem van vacaturecredits te hanteren. Vacaturecredits kunnen slechts worden gebruikt voor het plaatsen of herplaatsen (heractiveren) van vacatures, niet voor het verlengen van vacatures. Eenmaal aangeschafte vacaturecredits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld of ter betaling van de kosten van een Combipakket als bedoeld onder B2. Vacaturecredits zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Vacaturecredits mogen enkel en alleen worden aangewend voor het overeengekomen doel en binnen de overeengekomen termijn. 


10.3 Aangeschafte vacaturecredits zijn in principe onbeperkt geldig. Wel behoudt Werken in de Kempen zich het recht voor om aan Opdrachtgever, die gedurende een periode van 24 kalendermaanden na aanschafdatum geen enkel gebruik van het plaatsingstegoed heeft gemaakt, een termijn van 12 kalendermaanden te stellen waarbinnen het tegoed moet zijn opgebruikt, alvorens een algemene tariefverhoging ook voor dit bestaande plaatsingstegoed door te voeren.

10.4 Per vacaturecredit mag slechts één vacature geplaatst of herplaatst worden. Een geplaatste vacature blijft dertig (30) achtereenvolgende kalenderdagen online op de vacaturesite van Werken in de Kempen. Indien de plaatsing van een vacature vóór afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat de vacature is ingevuld), dan vervalt daarmee automatisch de desbetreffende credit, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

10.5 Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen en onder voorbehoud van eventuele in de toekomst door Werken in de Kempen doorgevoerde trajectaanpassingen, geeft een credit vacaturetegoed in principe -ten aanzien van één bepaalde vacature- recht op (het gebruik van) de navolgende standaardtrajectonderdelen: - online publicatie op werkenindekempen.nl (30 aaneengesloten kalenderdagen) - online simultaan-publicatie op Indeed.nl - eenmalige vernoeming in de vacaturerubriek van Werken in de Kempen op een regionale radiozender - eenmalige opname van de vacature in de eigen wekelijkse mailing van Werken in de Kempen naar werkzoekenden, die zich hebben in geschreven voor ontvangst van de zogeheten ‘vacatureservice’. 10.6 Indien Opdrachtgever met Werken in de Kempen tevens (door-)plaatsing op social media met Werken in de Kempen is overeengekomen, dan bepaalt Werken in de Kempen het precieze moment van doorplaatsing op basis van de door Werken in de Kempen in het kader van social mediaplaatsing bijgehouden planning. Opdrachtgever heeft geen enkele zeggenschap over het moment van doorplaatsing en/of over de wijze van doorplaatsing.

10.7 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het juist invoeren en controleren van de (tekst van de) personeelsadvertentie, ook al doet Werken in de Kempen vóór iedere onlineplaatsing een marginale controle op taalfouten en andere direct in het oog springende onvolkomenheden. 


10.8 In het kader van haar onlinedienstverlening streeft Werken in de Kempen ernaar, dat haar vacaturesite zoveel mogelijk beschikbaar zal zijn voor (bevoegde) bezoekers. Werken in de Kempen garandeert evenwel niet, dat haar vacaturesite te allen tijde, ononderbroken of volledig voor eenieder beschikbaar zal zijn. Werken in de Kempen behoudt zich het recht voor: • om haar vacaturesite onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan • om onaangekondigd onderdelen van haar site aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Werken in de Kempen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van haar vacaturesite en/of van eventuele vacaturesite(s) van derden waarop Werken in de Kempen eventueel doorplaatst, ongeacht de oorzaak daarvan. Werken in de Kempen garandeert niet dat haar vacaturesite vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

10.9 Werken in de Kempen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de personeelsadvertentie. Voor iedere personeelsadvertentie staat Opdrachtgever zelf ervoor in, dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of jegens Werken in de Kempen. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat de geplaatste personeelsadvertentie: • voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes; • juist, volledig en actueel is; • (indien en voor zover het een personeelsadvertentie van een intermediair betreft) daadwerkelijk een bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft; • geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde; • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden; • geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van Werken in de Kempen of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens Werken in de Kempen of derden

10.10 Opdrachtgever zal Werken in de Kempen volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in artikel 10.9 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Werken in de Kempen verder alle schade, boetes en kosten vergoeden waarmee Werken in de Kempen in verband daarmee geconfronteerd wordt. Tevens behoudt Werken in de Kempen zich het recht voor om plaatsing van personeelsadvertenties te weigeren dan wel om de inhoud of vormgeving ervan naar eigen goeddunken te wijzigen dan wel de personeelsadvertentie volledig te verwijderen wanneer Opdrachtgever de bepalingen in artikel 10.9 niet of niet volledig of niet juist naleeft. 

10.11 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is Werken in de Kempen niet verantwoordelijk voor de (afhandeling van) de via haar site binnengekomen sollicitaties en andere reacties van kandidaten. Het is aan Opdrachtgever om zelf alle binnengekomen reacties af te handelen, deze op te volgen, eventuele gesprekken met kandidaten aan te gaan, eventuele afwijzingsbrieven naar sollicitanten te sturen, enz.
10.12 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen op de vacaturesite van Werken in de Kempen, zoals informatie ten behoeve van informatie over het gedrag van gebruikers op de vacaturesite en niet publieke gegevens zoals IP-adressen.

10.13 Om het bereik van de op haar vacaturesite geplaatste personeelsadvertenties te maximaliseren, is Werken in de Kempen volledig bevoegd en gerechtigd om deze personeelsadvertenties door te plaatsen naar (vacature-) sites van derden binnen haar partnernetwerk en/of door te plaatsen op haar social media pagina’s. Werken in de Kempen kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van haar partnernetwerk en de door haar gehanteerde social media wijzigen. Personeelsadvertenties geplaatst op de vacaturesite van Werken in de Kempen kunnen verder vindbaar zijn in zoekmachines en via Google adwords. De opdrachtgever heeft geen recht om bepaalde personeelsadvertenties hiervan uit te sluiten.
10.14 Werken in de Kempen heeft het recht om plaatsingsopdrachten schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien zij de media waarop de overeenkomst betrekking, heeft beëindigd.

10.15 Bij een doorlopende vacatureplaatsing is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Werken in de Kempen niet toegestaan om de functiebenaming tussentijds te wijzigen. Wel is het toegestaan om de naam van de vestigingsplaats te wijzigen, evenals andere onderdelen van de vacatureplaatsing, mits het karakter van de functie niet verandert en passend is bij de oorspronkelijke functietitel. Binnen de looptijd van een doorlopende vacature kan de vacature op ieder gewenst moment door de opdrachtgever offline worden gehaald en vervolgens weer online worden gezet. Blijvende of tijdelijke offline plaatsing heeft geen opschortende werking ten opzichte van de einddatum en geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op enigerlei restitutie van de aan de doorlopende vacatureplaatsing verbonden kosten.

10.16 Door het plaatsen op de vacaturesite van Werken in de Kempen of anderszins beschikbaar stellen aan Werken in de Kempen van personeelsadvertenties, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent Opdrachtgever aan Werken in de Kempen een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, zoals het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op haar vacaturesite of in haar vacaturekrant respectievelijk in het kader van haar overige dienstverlening. Werken in de Kempen zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden. 
B2 VACATUREPLAATSING IN DE VACATUREKRANT

11.1 Plaatsing van een personeelsadvertentie of advertorial in de door Werken in de Kempen uitgegeven (althans in samenwerking met derden uitgegeven) vacaturekrant ‘Werken in de Kempen Vacaturekrant’ is slechts mogelijk tegen aanschaf van een zogeheten Combipakket, tegen de daarvoor geldende tarieven behorende bij de mogelijke formaten zoals gepubliceerd op de vacaturesite van Werken in de Kempen.

11.2 In ieder Combipakket zit één vacaturecredit (zoals bedoeld onder B1) inbegrepen. Wanneer Opdrachtgever in het kader van de aanschaf van een Combipakket méér dan één vacature online wil plaatsen, dan dient hij evenzovele vacaturecredits extra aan te schaffen. Ook op de in een combipakket inbegrepen vacaturecredit zijn de hierboven onder B1 neergelegde bepalingen onverkort van toepassing

11.3 Vacaturecredits die Opdrachtgever eerder heeft aangeschaft, kunnen niet worden gebruikt of ingezet ter (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een Combipakket of advertorial.

11.4 Wanneer -na aanschaf van een Combipakket- de plaatsing van de vacature op de vacaturesite eerder plaatsvindt dan de plaatsing in de vacaturekrant en vervolgens de vacature wordt ingevuld vóórdat de vacaturekrant verschijnt, dan kan Opdrachtgever daaraan geen aanspraken (zoals bijvoorbeeld een recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de aan het Combipakket verbonden kosten) ontlenen.

11.5 De door of namens Werken in de Kempen genoemde oplages van de vacaturekrant zijn geschatte oplages, gebaseerd op de informatie die zij daarover van haar uitgever heeft ontvangen. Indien en voor zover haar uitgever wijzigingen ten aanzien van de oplages doorvoert, dan kan Opdrachtgever jegens Werken in de Kempen geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de kosten van het door de Opdrachtgever aangeschafte combipakket of advertorial.

11.6 Opdrachtgever zal aan Werken in de Kempen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Bij gebruikmaking van de vacaturekrant valt daaronder mede: tijdige, volledige en juiste aanlevering van de (tekst van de) personeelsadvertentie(s) en/of bedrijfsgegevens (inclusief bedrijfslogo in eps-formaat of soortgelijk kwalitatief hoogwaardig digitaal formaat). Opdrachtgever neemt daarbij de door Werken in de Kempen gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen/deadlines voor aanlevering in acht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen. 

11.7 Indien Opdrachtgever een personeelsadvertentie niet plaatsingsgereed aanlevert, is Werken in de Kempen naar keuze gerechtigd: a. om zelf de personeelsadvertentie aan te passen en gereed voor plaatsing te maken; b. om de personeelsadvertentie terug te sturen naar Opdrachtgever en deze aldus de mogelijkheid te geven om zelf het advertentiemateriaal tijdig aan te passen. c. om de personeelsadvertentie door te schuiven naar de daaropvolgende editie

Ingeval personeelsadvertenties niet plaatsingsgereed zijn aangeleverd, kan Werken in de Kempen door Opdrachtgever niet worden gehouden aan tijdige plaatsing in de eerstkomende editie, onverminderd het recht van Werken in de Kempen om de overeengekomen prijs van het afgesproken combipakket per direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.8 Werken in de Kempen streeft naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden personeelsadvertentie(s) maar garandeert geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij publicatie rekening houden met de mogelijkheid van (kleur-) afwijkingen. Werken in de Kempen aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.

11.9 Voor plaatsing in de vacaturekrant is een deadline gesteld voor zowel advertenties als advertorials van 12:00 op elke vrijdag in de oneven week. 

11.10 Een advertorial of advertentie die niet binnen bovengenoemde deadline aan de kwaliteitsstandaarden voldoet kan worden geweigerd en worden doorgeplaatst naar de volgende krant.

11.11 Bij plaatsing in de vacaturekrant wordt altijd gebruik gemaakt van een *.EPS logo van het bedrijf. Wanneer de klant geen dergelijk logo heeft, dan volstaat in de meeste gevallen ook een *.jpeg of *png van meer dan 500 pixels breedte en of hoogte.


C. WERVING EN SELECTIE


12.1 Bij werving en/of selectie kan de dienstverlening van Werken in de Kempen gericht zijn op detachering van de kandidaat maar ook op rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij de Opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de ter zake met de Opdrachtgever gemaakte afspraken.

12.2 In beide gevallen zal Werken in de Kempen zich inspannen tijdig een geschikte kandidaat voor de Opdrachtgever te vinden, die voor de Opdrachtgever gaat werken. Tenzij anders overeengekomen, beslist Opdrachtgever zelf of een door Werken in de Kempen voorgedragen kandidaat op detacheringsbasis wordt ingezet of dat deze door Opdrachtgever zelf in dienst genomen wordt. 

12.3 Leiden de wervings- en selectie-inspanningen van Werken in de Kempen tot een arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de kandidaat, dan betaalt Opdrachtgever een eenmalige vergoeding (fee) in de vorm van een percentage van het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld. De hoogte van het toepasselijke percentage is neergelegd in de door Werken in de Kempen verzonden offerte en/of opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst. Indien voormelde stukken ontbreken, dan geldt een standaardtarief van 16% van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld.

12.4 Het voor werving en selectie geldende tarief op basis van 40 werkuren per week wordt door Werken in de Kempen in alle gevallen berekend, niet alleen als de medewerker fulltime bij Opdrachtgever aan de slag gaat maar ook als er slechts sprake is van een parttime dienstverband.

12.5 Bij werving & selectie gaat Werken in de Kempen actief voor Opdrachtgever op zoek naar een geschikte medewerker. Verschil met detachering is, dat de nieuwe werknemer in dit geval direct bij Opdrachtgever in dienst zal komen. Opdrachtgever betaalt in dit geval dus enkel de fee voor het werven en selecteren van de juiste kandidaat. De fee zal gefactureerd worden op de dag van indiensttreding van de betreffende nieuwe medewerker. Wanneer Werken in de Kempen er niet in slaagt om een geschikte kandidaat te vinden, dan is Opdrachtgever geen fee of andere kosten aan Werken in de Kempen verschuldigd. Opdrachtgever betaalt de overeengekomen fee alleen indien en zodra een door Werken in de Kempen aangedragen kandidaat als nieuwe medewerker bij Opdrachtgever aan de slag gaat. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de fee 14 dagen na factuurdatum.

12.6 Op verzoek van Opdrachtgever kan Werken in de Kempen bijzondere wervingsactiviteiten inzetten. De kosten van bijzondere wervingsactiviteiten kunnen wel aan Opdrachtgever worden doorbelast. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vallen onder deze bijzondere wervingsactiviteiten in ieder geval: assessments, Google Adwords-campagnes en promoted posts op Facebook of LinkedIn. De eventuele kosten voor deze bijzondere activiteiten zullen wel altijd vooraf in overleg aan Opdrachtgever worden voorgelegd.

12.7 Een opdracht tot werving en selectie is per direct opzegbaar. Indien en voor zover een door Werken in de Kempen tijdens de looptijd van de wervingsopdracht aangedragen kandidaat binnen een periode van 60 dagen na aanname van de wervingsopdracht bij Opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van Werken in de Kempen bij Opdrachtgever aan de slag te zijn gegaan. In dat geval is Werken in de Kempen alsnog gerechtigd om de overeengekomen fee als bedoeld in artikel 13.3 aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


D. DETACHERING EN PAYROLLING

D1 DETACHERING

13.1 Wanneer Werken in de Kempen aan Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt, dan geschiedt dat steeds op detacheringsbasis. Bij detachering wordt een medewerker (na een door Werken in de Kempen uitgevoerd wervings- en selectietraject) door Werken in de Kempen op contractbasis ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Daarbij wordt de duur van de opdracht, het aantal uren en de functie vooraf schriftelijk tussen Werken in de Kempen en Opdrachtgever vastgelegd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, wordt detachering in de eerste 78 weken (fase A) altijd met uitsluiting van loondoorbetaling ingezet. Bij geen werk of bij disfunctioneren kan in dat geval de opdracht ten alle tijde door Opdrachtgever zonder bijkomende kosten eenzijdig beëindigd worden. 


13.2 Tussen de medewerker en Werken in de Kempen bestaat een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker door Werken in de Kempen aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De medewerker is dus formeel in dienst van Werken in de Kempen dan wel de payrollorganisatie waarvan Werken in de Kempen zich bedient. Het feit dat de medewerker werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd impliceert, dat de met Opdrachtgever overeengekomen einddatum van de detachering niet automatisch betekent, dat ook de overeenkomst tussen de medewerker en Werken in de Kempen (dan wel de payrollorganisatie waarvan Werken in de Kempen zich bedient) daarmee beëindigd zou zijn.

13.3 De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerker zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten.

13.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is het voor Opdrachtgever bij een opdracht tot detachering voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’) niet mogelijk om deze tussentijds te beëindigen.

13.5 Bij detachering is het tarief voor de werving en selectie inbegrepen in het door Opdrachtgever verschuldigde uurtarief. Wil Werken in de Kempen haar investeringen in werving, selectie en binding van medewerkers kunnen terugverdienen, dan is nodig dat de medewerker vervolgens ook daadwerkelijk gedurende een bepaalde periode bij Opdrachtgever kan worden gedetacheerd. Er geldt daarom bij detachering voor onbepaalde tijd een minimale detacheringstermijn van 1040 gewerkte uren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Deze minimale detacheringstermijn van 1040 gewerkte uren is altijd van toepassing en het is voor Opdrachtgever pas na een inleenperiode van 1040 uur mogelijk om een gedetacheerde medewerker kosteloos een contract (hoe ook genaamd) binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever aan te bieden. Eerdere overname is slechts mogelijk tegen bijkomende vergoeding van de door Werken in de Kempen wegens vervroegde indiensttreding toekomende restfee, waarbij het aantal reeds gewerkte uren in mindering wordt gebracht op de standaard vergoeding die geldt voor de dienst werving en selectie (zie hierboven onder C).

13.6 Wanneer Opdrachtgever voornemens is om zelf een arbeidsverhouding met de gedetacheerde medewerker aan te gaan, dan is Opdrachtgever verplicht dit voornemen tijdig en schriftelijk aan Werken in de Kempen kenbaar te maken alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven. Opdrachtgever is bekend met of wordt geacht bekend te zijn met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd. 

13.7 Werken in de Kempen is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van Opdrachtgever. Werken in de Kempen mag erop vertrouwen dat Opdrachtgever daar waar nodig haar medewerking verleent. De leiding over en het toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de medewerker ligt bij Opdrachtgever. Werken in de Kempen heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht en is uit dien hoofde dus nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk. Uitsluitend en alleen Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werk en de werkomstandigheden.

13.8 Opdrachtgever wordt geacht een medewerker van Werken in de Kempen net zo goed te instrueren, te begeleiden en te behandelen als eigen werknemers van Opdrachtgever. Conform het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet geldt Opdrachtgever als werkgever van alle aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is Opdrachtgever aansprakelijk als zich schade voordoet. Werken in de Kempen is dus nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van bedrijfsongevallen en dergelijke.

13.9 Indien Werken in de Kempen met Opdrachtgever een opdracht tot detachering is overeengekomen, dan geschiedt dat op basis van de in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst neergelegde tarieven. Indien en voor zover een offerte c.q. opdrachtbevestiging c.q. schriftelijke overeenkomst ontbreekt, dan geldt bij detachering -in het kader van de berekening van de aan Werken in de Kempen toekomende marge- een vermenigvuldigingsfactor van 2,3 keer het bruto uurloon ten aanzien de door de medewerker gewerkte uren.

13.10 De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden vastgesteld met inachtneming van de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Op grond van deze CAO heeft iedere medewerker in beginsel recht op dezelfde beloning (waaronder in ieder geval begrepen: salaris, loonsverhogingen, eventuele adv-dagen, toeslagen en onkostenvergoedingen) als de eigen medewerkers van Opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Om de juiste beloning te kunnen vaststellen, is Werken in de Kempen afhankelijk van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie over de functie, de toepasselijke beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de detachering tijdens de detacheringsopdracht kunnen stijgen (bijvoorbeeld door loonsverhogingen, cao-wijzigingen, wijzigingen in premies of een stijging van de uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim en dergelijke), behoudt Werken in de Kempen zich het recht voor om ook tijdens de opdracht tariefwijzigingen door te voeren.

13.11 Een detacheringsopdracht kan door opzegging worden beëindigd, mits deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Voor opzegging van de detacheringsopdracht geldt een opzegtermijn van 30 werkdagen. Daarnaast kan een detacheringsopdracht per direct worden beëindigd als de wederpartij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld bij faillissement). Verder eindigt de detacheringsopdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen Werken in de Kempen en de betrokken medewerker (bijvoorbeeld omdat de medewerker elders bij een derde een baan vindt).D2 PAYROLLING

14.1 Onder ‘payrolling’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: detachering (zoals omschreven onder D) zonder voorafgaand wervings- en selectietraject (als bedoeld onder C). Opdrachtgever doet bij payrolling zelf de werving en selectie en draagt zelf de te payrollen medewerker aan Werken in de Kempen aan. 

14.2 Verder verloopt de verloning op dezelfde wijze als bij een medewerker die op detacheringsbasis door Werken in de Kempen aan Opdrachtgever is aangebracht, met dien verstande dat het bij payrolling voor Opdrachtgever ten alle tijde mogelijk om deze zelf in dienst te nemen. Opdrachtgever is derhalve niet verplicht (in tegenstelling tot detachering) om de medewerker een minimaal aantal uren bij Werken in de Kempen als formele werkgever in dienst te laten zijn en er geldt geen opzegtermijnE. OPEN BEDRIJVEN DAG

15.1 Bedrijven zijn bij plaatsing in het magazine van de Open Bedrijven Dag vrij om zelf tekst en foto's aan te leveren. Liever een tekstschrijver/fotograaf op locatie? Tekst en foto's zijn dan rechtenvrij te gebruiken voor jou als bedrijf.
15.2 Bij afname van een tekstschrijver door Werken in de Kempen zal deze tekstschrijver telefonisch contact opnemen met het bedrijf voor een afspraak. Deze bedraagt 60 minuten. De kosten voor een tekstschrijver zijn excl. €0,21 per gereden kilometer.
15.3 Bij afname van een fotograaf door Werken in de Kempen zal deze fotograaf telefonisch contact opnemen met het bedrijf voor een afspraak. 
15.4 Zowel de afgekochte tekst als fotografie is door het bedrijf rechtenvrij te gebruiken voor eventuele andere doeleinden, tenzij deze als doel hebben om Werken in de Kempen te schaden.
15.5 Voor deelname aan de Open Bedrijven Dag dien je open te zijn tussen 10:00 en 16:00, waarbij altijd minstens één iemand in het bedrijf aanwezig dient te zijn voor ontvangst van eventuele gasten.
15.6 Werken in de Kempen is niet verantwoordelijk voor de opkomst, respons en/of afwikkeling van bezoekers, ook niet wanneer zij eventueel geïnteresseerd zijn in een arbeidscarrière bij het bedrijf.
15.7 De betalingstermijn van de advertorials ten behoeve van het Open Bedrijven Dag magazine is 14 dagen na verzending van de factuur.
15.8 Voor handmatige correcties aan de deelnamepagina op werkenindekempen.nl is één correctieronde mogelijk. Bij overschrijding hiervan kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
15.9 Werken in de Kempen is verantwoordelijk voor het promoten van het gehele event en doet zijn uiterste best iedereen evenredig mee te nemen in de communicatie. Echter is Werken in de Kempen niet verantwoordelijk voor de marketing van iedere individuele locatie / deelnemer. Deelnemers dienen hiervoor zelf inspanning te verzorgen. F. DIVERSEN

16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Werken in de Kempen aangepast worden. De actuele versie van de algemene voorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website https://werkenindekempen.nl.

 

 

2019 werkenindekempen.nl bv – alle rechten voorbehouden